Diagnoza spektrum autyzmu – od czego należy zacząć?

1. Konsultacja z psychologiem – pierwszym, a zarazem jednym z najważniejszych punktów podczas diagnozy spektrum autyzmu jest konsultacja z psychologiem, który podczas spotkania z rodzicami przeprowadza wywiad diagnostyczny. Psycholog na podstawie uzyskanych informacji od rodziców ustala dalszy kierunek oraz przebieg diagnozy.

2.  ADOS-2 – psycholog, który zaleca dalszą diagnostykę w celu wykluczenia bądź potwierdzenia spektrum autyzmu proponuje rodzicom badanie przy użyciu narzędzia diagnostycznego ADOS–2, który polega na obserwacji dziecka przez diagnostę podczas wykonywaniu przez niego poszczególnych czynności zawartych w procedurze badania.

Po wykonaniu badania testem ADOS-2 diagnosta umawia się z rodzicami na przekazanie raportu z badania oraz diagnozę.

3. Spotkanie z psychiatrą – w przypadku otrzymania wyniku , który odpowiada spektrum autyzmu w klasyfikacji ADOS – 2 , diagnosta  kieruje rodziców do psychiatry razem z dzieckiem w celu dalszej obserwacji.

4. Otrzymanie pełnej diagnozy – kiedy psychiatra po wizycie zdiagnozuje spektrum autyzmu u dziecka, orzeka on o niepełnosprawności dziecka. Rodzice otrzymując dokument od psychiatry składają wniosek o wydanie orzeczenia o kształceniu specjalnym oraz opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

5. Konsultacja z psychologiem – w celu ustalenia dalszego planu terapii oraz pokierowania rodziców do placówki, w której będą mogli realizować zajęcia przysługujące im w ramach dostarczenia orzeczenia o kształceniu specjalnym oraz opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Ważne!

* przed pierwszym spotkaniem konsultacyjnym z psychologiem należy pamiętać o dostarczeniu wyników badań oraz opinii , które rodzice posiadają na temat dziecka!

Aleksandra Skorupska,
diagnosta ADOS-2, pedagog specjalny,
terapeuta ręki,
trener umiejętności społecznych