Trening słuchowy metodą Tomatisa® – dlaczego warto?

Metoda Tomatisa® to neurosensoryczna stymulacja mózgu, która przy pomocy najbardziej zaawansowanych technologicznie narzędzi znajduje zastosowanie w bardzo wielu obszarach wspomagania terapii  stanowiąc sztandarową terapię Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego. Mówi się, że mózg aż 80 % bodźców zawdzięcza układowi słuchowemu. Dzięki nowym bodźcom powodującym pobudzenie kory mózgowej, w mózgu tworzą się nowe drogi neuronalne, innymi słowy mózg uczy się nowych rzeczy.

Zastosowanie Metody Tomatisa®

Ruch

Jak wiadomo w uchu wewnętrznym znajduje się układ przedsionkowy, odpowiedzialny za odbieranie ruchów pionowych, poziomych, czucia naszego ciała w przestrzeni (orientacji przestrzennej) a także równowagi. Dlatego właśnie na przedsionek możemy oddziaływać za pomocą dźwięku, stymulować, przywracać mu równowagę.

Emocje

Układ słuchowy jest ściśle połączony z układem limbicznym. Ten obco brzmiący układ odpowiedzialny jest za pamięć, motywację (np. uczucie zadowolenia), myślenie, regulowanie stanów emocjonalnych. Metoda Tomatisa® pobudzając korę mózgową za pomocą dźwięków wspomaga regulować tak ważne emocje jak poczucie zadowolenia, przyjemności, euforii uniesienia.

Mowa – opóźniony rozwój mowy

Już na etapie gaworzenia dziecko uczy się słuchać swojego głosu, bawić się nim, powtarzając po sobie usłyszane sylaby i dźwięki. Aby dobrze mówić potrzebujemy również dobrze słuchać. Umiejętność mówienia zależy od zdolności do świadomego posługiwania się dźwiękami. Zdolność ta nazywa się świadomością fonologiczną. Brak świadomości fonologicznej to trudność w obszarze dźwięków mowy.

Uczenie się

Odbywa się dzięki mechanizmom dzięki którym nabywamy nowych umiejętności oraz zdobywamy wiedzę a także wykształcamy pewne automatyczne reakcje. Dzięki uczeniu się adaptujemy swoje zachowanie i reakcje na wydarzenia odnosząc się do aktualnie posiadanej wiedzy.
Metoda Tomatisa zakładająca pobudzenia kory mózgowej przez kontrasty dźwiękowe w naturalny sposób zaskakuje układ nerwowy, pozytywie wpływając na plastyczność mózgu – pomaga mu wypracować mechanizmy wykrywania zmian i szybszej adaptacji. Metoda Tomatisa® ułatwia uczniom poprawić kompetencje ogólne jak i szkolne.

ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu

Dla specjalistów Metoda Tomatisa® stanowi narzędzie uzupełniające terapię. Zarówno podnosi poziom uwagi słuchowej, pomaga regulować emocje, jak również pobudza neurony lustrzane.
Neurony lustrzane są rozproszone w różnych obszarach mózgu pełniąc ważną funkcję aktywującą obszary mózgu mające znaczenie dla ruchu i mowy w chwilach, gdy jedynie obserwujemy sytuację, nie podejmując żadnych działań. Pomagają nam zaplanować ruch, przewidzieć jakieś doznanie i odczuwać empatię. Odgrywają istotną rolę w rozumieniu działań, zamiarów i emocji innych ludzi.

Uwaga

Metoda Tomatisa® bardzo pozytywnie oddziałuje na uwagę selektywną. Działa w oparciu o bramkowanie elektroniczne, które wywołuje kontrast dźwiękowy, mający nieustannie i w naturalny sposób zaskakiwać mózg.
Celem jest ułatwienie mózgowi rozwijania automatycznych mechanizmów wykrywania zmian. Przyswajając te mechanizmy z potoku nowych informacji uczymy się wyodrębniać te, które są drugorzędne, a które pierwszorzędne. Uczymy się koncentrować.

Monika Drausowska-Rokicka
logopeda, neurologopeda
terapeuta integracji sensorycznej