Diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)

W skład zespołu diagnostycznego w naszym Centrum wchodzą:

  • Psycholog dziecięcy
  • Pedagog specjalny
  • Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI)
  • Neurologopeda/logopeda
  • Lekarz psychiatra

Diagnozę poprzedza konsultacja z diagnostą pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), która trwa 60-90 min i odbywa się bez udziału dziecka.

Jak wygląda proces diagnostyczny?

  1. Szczegółowy wywiad z rodzicem przeprowadza Psycholog dziecięcy lub pedagog (60–90 minut).
  2. Obserwacja dziecka podczas różnych aktywności, testy funkcjonowania intelektualnego dostosowane indywidualnie do każdego dziecka – wykonuje Psycholog dziecięcy (60–90 minut).
  3. Ocena stanu mowy dziecka, poziom komunikacji językowej i społecznej, możliwości artykulacyjne – Neurologopeda/logopeda (60 minut).
  4. Diagnoza psychoedukacyjna PEP-R (90 minut) – skład się z dwóch skal: Skali Rozwoju i Skali Zachowań. Skala Rozwoju ocenia sfery funkcjonowania dziecka w zakresie: naśladowania, komunikacji, czynności poznawczych, percepcji, motoryki małej i dużej, a także koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wyniki testu wskazują aktualny wiek rozwoju dziecka oraz możliwości rozwojowe. Skala Zachowań pozwala ocenić zachowania i trudności związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  5. Przekazanie diagnozy – Psycholog dziecięcy lub pedagog omawia z rodzicem wynik diagnozy, rodzic otrzymuje opinię w formie pisemnej, a także wskazówki dotyczące procesu terapeutycznego.