Diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)

Ze względu na bardzo różny sposób manifestowania się objawów, diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu jest procesem złożonym, składającym się z kilku etapów i wymagającym współpracy zespołu specjalistów.

Biorąc pod uwagę specyfikę problemów pojawiających się w zależności od wieku, nieco inaczej prowadzone jest postępowanie diagnostyczne w przypadku bardzo małych dzieci (do 18 miesiąca życia), tych nieco starszych – w wieku przedszkolnym i szkolnym, a jeszcze inaczej wygląda ono w przypadku młodzieży czy osób dorosłych.

W skład zespołu diagnostycznego w naszym Centrum wchodzą:

 • Psycholog dziecięcy
 • Pedagog specjalny
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI)
 • Neurologopeda/logopeda
 • Lekarz psychiatra

Diagnozę poprzedza konsultacja z diagnostą pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), która trwa 60-90 min i odbywa się bez udziału dziecka.

Jak wygląda proces diagnostyczny?

 1. Szczegółowy wywiad z rodzicem przeprowadza Psycholog dziecięcy lub pedagog (60–90 minut).
 2. Obserwacja dziecka podczas różnych aktywności, testy funkcjonowania intelektualnego dostosowane indywidualnie do każdego dziecka – wykonuje Psycholog dziecięcy (60–90 minut).
 3. Ocena stanu mowy dziecka, poziom komunikacji językowej i społecznej, możliwości artykulacyjne – Neurologopeda/logopeda (60 minut).
 4. Diagnoza psychoedukacyjna PEP-R (90 minut) – skład się z dwóch skal: Skali Rozwoju i Skali Zachowań. Skala Rozwoju ocenia sfery funkcjonowania dziecka w zakresie: naśladowania, komunikacji, czynności poznawczych, percepcji, motoryki małej i dużej, a także koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wyniki testu wskazują aktualny wiek rozwoju dziecka oraz możliwości rozwojowe. Skala Zachowań pozwala ocenić zachowania i trudności związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 5. Przekazanie diagnozy – Psycholog dziecięcy lub pedagog omawia z rodzicem wynik diagnozy, rodzic otrzymuje opinię w formie pisemnej, a także wskazówki dotyczące procesu terapeutycznego.

Bardzo prosimy o przyniesienie na pierwsze spotkanie:

 • książeczki zdrowia dziecka (lub jej kopii); 
 • całej dokumentacji medycznej, psychologicznej i pedagogicznej dziecka, jaką Państwo posiadacie;
 • jeżeli to możliwe: opinii z przedszkola/szkoły.

W trosce o wydanie prawidłowej diagnozy, nasz zespół diagnostyczno – konsultacyjny stara się zebrać jak największą liczbę informacji o dziecku. Może się zdarzyć, że przed wydaniem diagnozy konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań medycznych lub przeprowadzenie obserwacji dziecka w grupie rówieśniczej, w placówce, do której uczęszcza dziecko. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba rodzice zostaną o tym poinformowani podczas procesu diagnostycznego.

Dzieciom, u których zostanie potwierdzone ASD (lub inne trudności natury psychicznej), zapewniamy dalszą kompleksową pomoc. Nasza poradnia oferuje nie tylko wsparcie psychologa dziecięcego i psychoterapeutów dziecięcych, lecz także terapię oraz zajęcia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.