Diagnoza funkcjonalna

Diagnoza funkcjonalna służy do wielowymiarowego zbadania trudności występujących u dzieci, ale również do zgromadzenia informacji, dzięki którym jesteśmy w stanie zrozumieć przyczynę danego zachowania.

Po wykonaniu diagnozy funkcjonalnej terapeuta potrafi stworzyć program terapeutyczny, w którym zostaną opisane działania, mające na celu redukcję zachowań problemowych oraz wspieranie zachowań pożądanych.

Etapy diagnozy funkcjonalnej:

– zgromadzenie informacji na temat ucznia oraz zachowań problemowych,

– opracowanie planu terapeutycznego,

– ewaluacja.

Warto wiedzieć:

– diagnoza funkcjonalna opisuje funkcjonowanie dziecka w każdej ze sfer rozwoju: fizycznym, poznawczym, społeczno-emocjonalnym, językowym,

– diagnoza funkcjonalna jest procesem wieloetapowym, dokonywanym przez zespół przedstawicieli różnych grup społecznych, powiązanych z uczniem, takich jak: nauczyciel, psycholog, pedagog, logopeda,

– diagnoza funkcjonalna stanowi nierozerwalny cykl diagnostyczno-terapeutyczny:  diagnoza służy terapii , a terapia pogłębianiu diagnozy i nadawaniu jej dynamicznego charakteru, co z kolei prowadzi do podejmowania nowych oddziaływań wspomagających.

                                                                                                           Aleksandra Skorupska

                                                                                                          pedagog specjalny